ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je DISCHEM sro , IČO : 03053326 , se sídlem Nádražní 192, 33901 Klatovy

(dále jen „správce“)

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

– adresa:    Nádražní 192, 339 01 Klatovy

– email:      info@tepujem.cz

– telefon:   +420702078350

3.) Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

4.) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 6 písm. 1 písm. b) GDPR

2.) Účelem zpracování osobních údajů je:

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt…). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

– prodej služby mimo nabídku stránky: Společnost DISCHEM sro zpracovává pro účely prodeje služby mimo nabídku stránky následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa, telefonický kontakt, email a detail objednávky. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DISCHEM sro je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi služby, která není v nabídce stránky. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi služby.

– nezávazná objednávka služby. Společnost DISCHEM sro zpracovává pro účely nezávazné objednávky služby následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DISCHEM sro je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku služby.

– poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům. Společnost DISCHEM sro zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek. Právním základem pro zpracování osobních údajů je či. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru Čl. 1 písm. a) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností DISCHEM sro je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy

2.) Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám jako jsou kurýrní společnosti pro účely doručení a třetím stranám na základě zvláštních předpisů jako je například. Slovenská obchodní inspekce, Daňový úřad a podobně.

VI. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

– právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku. 18 GDPR,

– právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,

– právo podat námitku proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR,

– právo na přenesitelnost údajů podle čl. 20 GDPR,

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal všechna technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 23.02.2023.